3 Δεκεμβρίου 1957 : Επιστολή του Διγενή «Προς τον Σερ Χιού Φούτ», κατά την άφιξή του στη Κύπρο ως νέος Κυβερνήτης.


Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή
Στις 3 Δεκεμβρίου 1957 έφτασε μέσω Μάλτας στη Κύπρο, ο νέος κυβερνήτης Σερ Χιού Φούτ. Κατά την άφιξή του υπήρξαν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας καθώς και απαγόρευση των δημοσιογράφων στο αεροδρόμιο και στην ορκωμοσία του. Ο Αρχηγός Διγενής κυκλοφόρησε επιστολή προς τον νέο κυβερνήτη δίνοντας πίστωση χρόνου και δείχνοντας την καλή θέληση της Οργάνωσης για να εξευρεθεί μια δίκαιη λύση στο Κυπριακό. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα ήταν και η διαταγή του προς του τομείς συνιστώντας να επικρατήσει ηρεμία και να αποφευχθούν τα επεισόδια. Εντούτοις η αγγλική μάσκα σε λίγο θα πέσει και θα δείξει το αληθινό της πρόσωπο. Η επιστολή του Διγενή προς τον νέο κυβερνήτη ήταν η εξής :
«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΡ ΧΙΟΥ ΦΟΥΤ
Η φήμη σας παρουσιάζει ως άνδρα φιλελεύθερον και δημοκρατικών αρχών. Ο Αγγλικός τύπος και οι πολιτικοί της Αγγλίας σας επαινούν και διακηρύσσουν, ότι έρχεσθε με την θέλησιν και την απόφασιν να δώσετε λύσιν εις το Κυπριακόν.
Δεν θέλουμε να αμφιβάλλουμε περί των όσων ακούομεν δια σας, διερωτώμεθα όμως, εάν θα έχετε ελευθερίαν εις τας ενεργείας σας και εάν έρχεσθε να δώσετε λύσιν, σύμφωνα με το δίκαιον και τας θεσπισθείσας αρχάς υπό διεθνών Οργανισμών περί αυτοδιαθέσεως των λαών, ή τουναντίον έρχεσθε με δεμένα τα χέρια και με εντολές να επιβάλετε οπωσδήποτε τας στραβάς απόψεις των Τόρηδων, τας οποίας ο ίδιος τύπος, που εξυμνεί σας προσωπικώς, συγχρόνως μας τες προβάλλει, τρόπον τινά, ως πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθήτε.
Οφείλομεν ακόμη να ομολογήσωμεν, ότι και αι δηλώσεις σας εξ Ιαμαικής περί ΒΙΑΣ δεν μας έκαμαν καλήν εντύπωσιν και μένουμε με την αντίληψιν, ότι έρχεσθε ενταύθα προκατειλημμένος, αφού εξεφράσθητε, πρίν ή ακόμη έλθετε ενταύθα και αντιληφθήτε την κατάστασιν.
Πως θέλετε, συνεπώς να πιστεύσουμε εις όσα γράφονται και διαδίδονται περί υμών και πως άλλως θα ηθέλατε να σας δεχθούμε παρά με σκεπτικισμόν και σε ατμόσφαιρα παγερή, την οποίαν δεν είναι δυνατόν να θερμάνουν παρά τα ΕΡΓΑ σας και ουχί τα ψυχρά λόγια τα προερχόμενα από βορρά;
Θέλουμε ειλικρινά να συντείνουμε στην ειρήνευσιν και αποκατάστασιν των προτέρων σχέσεων μας. Δι’ αυτό σας προσφέρουμε το χέρι και σας λέμε: Καλέσατε στο νησί τον εκπρόσωπό μας και εθνάρχην ΜΑΚΑΡΙΟΝ και συζητήσατε μαζί του εις ατμόσφαιραν αμοιβαίας κατανοήσεως. Συζητήσατε με ειλικρίνειαν και εντιμότητα και ουχί με διπλοπροσωπίαν δια να μας ξεγελάσετε, όπως συνέβη με τον προκάτοχόν σας. Συζητήσατε δια λύσιν βάσει του διακίου. Και το δίκαιον αυτό υπαγορεύει, όπως εις τον γενναίον και ηρωικόν αυτόν λαόν δοθή το αναφαίρετον διακίωμα παντός λαού, να αποφασίζη δια τας τύχας του. Ουδεμία σκοπιμότης θα ήτο δυνατόν να στραγγαλίζη το δίκαιον και να υποχρεώνη ένα λαόν να στενάζη και να υποφέρη. Το ψευτοσύνταγμα είναι μόνον δια το ντουλάπι του Υπουργείου των Αποικιών.
Η Κύπρος αυτήν την στιγμήν είναι ένα κοχλάζον ηφαίστειον και από την στάσιν σας εξαρτάται, εάν θα επαναρχίση την δράσιν του ή θα σωπάση.
ΕΚΛΕΞΑΤΕ :
Εάν δεχθήτε την προσφοράν μας θα μας έχετε παρά το πλευρόν σας.
Εάν όμως δεν την δεχθήτε και αντί να μας δώσετε το χέρι, κτυπήσετε πυγμήν, ως ο προκάτοχός σας, και μας πετάξετε το γάντι, θα σας ανταποδώσωμεν τα ίσα με αξιοπρέπειαν, αλλά και ρμήν, αποφασιστικότητα και πείσμα.
Πρέπει να γνωρίζετε, ότι καμμία δύναμις δεν είναι ικανή να μας κάμη να υποχωρήσωμε, ούτε η ισχύς σας, ούτε οι δολοπλοκίαι, ούτε ο Θεός ΧΡΟΝΟΣ, εις τον οποίον η Αγγλική Κυβέρνησις στηρίζει πολλάς ελπίδας.
Δεν κύπτομεν τον αυχένα προ ουδενός, ούτε υποκύπτομεν εις απειλάς. Ζητούμεν τον δίκαιόν μας, αγωνιζόμεθα και πίπτομεν ηρωικά.
Τα ανωτέρω είναι προειδοποίησις έντιμος και ειλικρινής, θα ηυχόμεθα και εκ μέρους σας την ίδίαν εντιμότητα και ειλικρίνειαν
ΕΟΚΑ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ»

Πηγή : Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.

Σχόλια