Δεκέμβριος 1957 : Ο Διγενής γράφει για τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της Κύπρου από τον Σερ Χιου Φουτ.

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή
Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ δεν έπεφτε εύκολα στην παγίδα της αγγλικής πολιτικής και ούτε πίστευε ότι κάτι θα αλλάξει μετά την αποτυχία του στρατάρχη Χάρτινγκ να νικήσει την Οργάνωση των Ελλήνων της Κύπρου για Ελευθερία και Αυτοδιάθεση. Ίσα-ίσα πίστευε ότι οι διπλωμάτες ή οι γραφειοκράτες ήταν χειρότεροι από τους στρατιωτικούς στους χειρισμούς του εθνικού θέματος από πλευράς Βρετανίας. Παρ' όλη την επιστολή που έστειλε από την πρώτη μέρα της άφιξης του Σε Χιου Φουτ, δείχνοντας την καλή θέληση της ΕΟΚΑ για εξεύρεση δίκαιης λύσης, εντούτοις ο Διγενής δεν πίστευε ότι αυτή θα ωφελήσει και σύντομα οι αποικιοκράτες θα δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο ανεξαρτήτως των δηλώσεών τους, πράγμα που έγινε. Γράφει ο Γεώργιος Γρίβας στα απομνημονεύματα του Αγώνα για τον νέο κυβερνήτη :
«Ο Φούτ όμως από της πρώτης στιγμής της αφίξεώς του εις την Κύπρο εμφανίζεται ως ο θεός Ιανός. Μειδιά από την μιαν πλευράν και κρατά από το ένα χέρι την αγιαστούρα της ειρήνης, υπόσχεται πολλά και καθησυχάζει, ενώ από την άλλη εργάζεται υπούλως, ενώ συγχρόνως στρατιωτικαί επιχειρήσεις καθ’ ημών συνεχίζονται. Εις την κωμόπολιν Ακανθού 1000 περίπου στρατιώται διεξήγαγον ερεύνας, τρομοκρατήσαντες τους κατοίκους και καταστρέψαντες οικίας και περιουσίας, εις τρόπον ώστε αι παρίφημοι αύται επιχειρήσεις, εχαρακτηρίσθησαν υπό του δημάρχου της κωμοπόλεως ως «εμπίπτουσαι εις τα όρια της λεηλασίας». Εις το χωρίον Πάχνα της Λεμεσού την 6ην Δεκεμβρίου διεπράχθησαν νέοι βανδαλισμοί και συνελήφθησαν πρόσωπα, τινά δε τούτων και εκακοποιήθησαν. Παρ’ όλα ταύτα, την μεθεπομένην της αφίξεώς του εις Κύπρον ο Φούτ εξέρχεται εις περιοδίαν. Επισκέπτεται την Αμμόχωστον και άλλας πόλεις, καθώς και χωρία της υπαίθρου. Αλλά προς ποίον σκοπόν; Δια να αντιληφθή την κατάστασιν; Δια να προβή εις εισηγήσεις προς την Κυβέρνησίν του; Κάθε άλλο. Όλα είναι παγίδες. Η απόφασίς του είναι ειλημμένη, ή μάλλον του υπηγορεύθη εις Λονδίνον. Ότι πράττει τώρα, το πράττει δια να ρίψη «στραχτη στα μάτια» των Ελλήων, δια να τους εξαπατήση. Ο Φουτ επιλέγη υπό της Βρεττανικής Κυβερνήσως όχι τυχαίως. Αυτός ήτο ίσως ο καταλληλότερος αποικιακός υπάλληλος δια ναθέση εις εφαρμογήν τα σχέδια της…».
Οι αποικιοκρατικές δυνάμεις συνέχιζαν ανενόχλητες το έργο τους ενώ ο Φούτ προσπάθησε να ωραιοποιήσει την άφιξή του, απαντώντας στις 8 Δεκεμβρίου 1957, στην προκήρυξη του Διγενή «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΡ ΧΙΟΥ ΦΟΥΤ», ως εξής :
«Κατά την πρωίαν ανέγνωσα φυλλάδιον της ΕΟΚΑ απευθυνόμενον προς εμέ. Τούτο ανέφερεν : Επιθυμούμεν ειλικρινώς να συμβάλωμεν εις την αποκατάστασιν της ειρήνης και των προηγουμένων σχέσεών μας. Με εκάλει όμως να επιδείξω έναντι της Κύπρου ειλικρίνειαν και εντιμότητα και ουχί διπλοπροσωπίαν δια να σας εξαπατήσω.
Δεν δύναμαι να πιστεύω, ότι νομίζετε, ότι ήλθα εις την Κύπρον δια να εξαπατήσω τον λαόν. Το να γίνεται εισήγησις, ότι δεν θα δώσω ειλικρινή και τιμίαν συμβουλήν, τούτο πραγματικώς αποτελεί προσβολήν, την οποίαν δεν δύναμαι να ανεχθώ.
Επιθυμώ υπέρ παν άλλο εις τον κόσμον να συμβάλω προς επικράτησιν της δικαιοσύνης και ειρήνης εις την Κύπρον».

Πηγή : Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.

Σχόλια