Μάιος 1957 : Ο Διγενής παραπλάνησε τους Άγγλους στο Μηλικούρι. Η αποτυχία των Βρετανών και η λήξη της πολιορκίας.

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή
Το πρωινό της 11ης Μαίου 1957 , έληξε μετά από 54 μέρες η πολιορκία που είχαν επιβάλει οι Βρετανοί στο Μηλικούρι. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου 1957 στη περιοχή της Τυλληρίας δυο μέρες μετά την προκήρυξη της ΕΟΚΑ για εκεχειρία αν εφαρμόζονταν οι προβλεπόμενοι όροι.
Το Μηλικούρι αποκλείστηκε για 54 μέρες με την προοπτική σύλληψης του Αρχηγού της ΕΟΚΑ και οι κάτοικοί του υπέστησαν τα πάνδεινα. Το Μηλικούρι στοχοποιήθηκε απο τις αγγλικές δυνάμεις μετά από ελιγμό του Διγενή για να τους αποπροσανατολίσει. Ζώα, αγροτικές περιουσίες, σπίτια και το σημαντικότερο άνθρωποι κινδύνεψαν να πεθάνουν από τις αγγλικές ενέργειες και σώθηκαν χάρη στην αλληλεγγύη των υπολοίπων κατοίκων του νησιού. Οι καταστροφές υπολογίζονταν γύρω στις 16000 λίρες.
Ο Διγενής γράφει στα απομνημονεύματα του Αγώνα :
« Επί τη ευκαιρία ταύτης θα ήθελα να τονίσω δια μίαν ακόμη φοράν την επιπολαιότητα, μεθ’ ής ενήργουν αι στρατωτικαί Αρχαί εν Κύπρω. Αι επιχειρήσεις εις το Μηλικούρι ‘ηρχισαν κατόπιν ιδικής μας εντολής. Ούτω εις μιαν στιγμήν, κατά την οποίαν ενόμισα, ότι αι Αρχαί εν Κύπρω είχον προχωρήσει πολύ εις τας ερεύνας των προς αναζήτησίν μου, ηθέλησα να τας παραπλανήσω και κατόρθωσα να διαβιβάσω
εις αυτάς, δι’ εμπίστων προσώπων μου, κατά τρόπον πιστευτόν, την πληροφορίαν ότι ευρισκόμην εις την περιοχήν Κύκκου – Μηλικουρίου. Η πληροφορία αύτη, χωρίς καμμίαν βάσανον, εγένετο δεκτή και ήρξαντο αι επιχειρήσεις με αύξουσαν έντασιν και εμμονήν των στρατιωτικών Αρχών, ώστε να διαρκέσουν επί 54 ημέρας, καθ’ άς δεν έμεινεν ούτε θάμνος ανεξερεύνητος. Πλήν όμως ο Διγενής δεν ανευρέθη, διότι δεν ήτο εκεί....».
Ο Διγενής βρισκόταν εκτός αυτής της περιοχής και παρακολουθούσε τις αγγλικές στρατιωτικές ενέργειες. Στις 8 Μαίου 1957 η εφημερίδα «Ελευθερία» της Κύπρου δημοσίευσε ρεπορτάζ όπου μεταξύ άλλων έγραφε ότι ο Γρίβας αναζητείται από 6000 Βρετανούς στρατιώτες με την βοήθεια ελικοπτέρων και ο Αρχηγός των επιχειρήσεων στρατηγός Κέντριου έχει βάσιμες ελπίδες για την σύλληψη του Διγενή στην περιοχή που είναι αποκλεισμένη επί 50 ημέρες.
Συνεχίζει στα απομνημονεύματα του Αγώνα, ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, τον σχολιασμό του γι αυτές τις ενέργειες των Άγγλων :
«Δεν είναι η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά, καθ ήν σκοπίμως ώθουν τας δυνάμεις ασφαλείας εις εξερευτητικάς επιχειρήσεις προς παραπλάνησίν των, εις περιοχάς «κενάς», προκειμένου να επιτύχω την εφαρμογήν κάποιου σχεδίου μου. Το αυτό επέτυχον βραδύτερον και δια τας εξερευνητικάς επιχειρήσεις εις την περιοχήν του δάσους «Αδελφοί», εις το δυτικόν διαμέρισμα Πιτσιλιάς και αλλαχού. Μικροτέρας σημασίας παραπλανητικαί πληροφορίαι εδίδοντο εις τον στρατόν δια δήθεν ανακάλυψιν κρυπτομένων όπλων εις σπήλαια και άλλους χώρους, όπου ευρίσκοντο πράγματι τα κιβώτια, αλλά με βόμβας, αι οποίαι ανετίνασσον τους απτομένους τούτων Άγγλους εις τον αέρα».
Τελικά οι Άγγλοι δεν κατόρθωσαν να βρουν και να συλλάβουν τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ και δικαιολόγησαν την αποτυχία τους λέγοντας ότι πιθανόν αυτός να διέφυγε του κλοιού εκμεταλλευόμενος την ομίχλη.
Η ΕΟΚΑ και ο Αρχηγός της Γεώργιος Γρίβας – Διγενής εξακολουθούσαν να είναι ο εφιάλτης για τις Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο.


Πηγή :
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- Διγενή Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013

Σχόλια