ΙΟΥΝΙΟΣ 1956 : Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ «ΔΙΠΛΗΣ» ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΤOΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ.


Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Οι Άγγλοι καταδιώκουν τον Διγενή στα βουνά του Κύκκου. Ο Αρχηγός βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο αλλά το στρατιωτικό του μυαλό, όπως είπαμε, τον βοηθούσε να παίρνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Γράφει στα απομνημονεύματα του Αγώνα για τις ενέργειες που έκανε κατά την διάρκεια της διαφυγής του από τον αγγλικό κλοιό :
«...Διέταξα τους τομείς, οι οποίοι ευρίσκοντο εκτός της ζώνης των επιχειρήσεων, να προβούν εις ενεργείας αντιπερισπασμού. Τοιαύται ενέργειαι εγένοντο υπό του τομέως Πάφου, ίνα διευκολύνη την θέσιν μου, καθώς και των ανταρτικών ομάδων Κύκκου – Σταυρού της Ψώκας, καθ’ όσον κατά την περίοδον ταύτην, τέλη Μαίου αρχάς Ιουνίου 1956, ευρισκόμεθα υπό ισχυράν εχθρικήν πίεσιν. Επίσης οι τομείς Βαρψσίων, Καρπασίας, Κυρηνείας ανέπτυξαν σημαντικήν δράσιν προς τον σκοπόν απορροφήσεως αντιπάλων δυνάμεων, αι οποίαι ούτω δεν ήτο δυνατόν να σταλούν εις την ζώνην επιχειρήσεων και να διερευνήσουν τα όρια της. Δεν γνωρίζω, εάν επετεύχθη το τελευταίον, το οποίον επεζήτουν, εκείνο όμως το οποίον διεπίστωσα κατά τας μετέπειτα επιχειρήσεις ήτο ότι αφ’ ενός μεν αι εντός της ζώνης επιχειρήσεων έρευναι ήσαν λίαν χλιαραί και παρουσίαζον πολλά κενά, αφ’ ετέρου δε, εάν το ανατολικόν όριον της ζώνης των επιχειρήσεων επεξετείνετο ακόμη αναταλικώτερον, θα με έφερεν εις δυσκολωτάτην θέσιν και ίσως κατά την σκληράν πάλην, την οποίαν θα διεξήγαγον, να έπιπτα και εγώ ο ίδιος. Η υιοθετηθείσα όμως υπό των Άγγλων τακτική, ήτο άραγε αποτέλεσμα της αντιδράσεώς μας αυτής ή τουναντίον της νοοτροπίας των και της μη προσαρμογής των προς τας καταλλήλους μεθόδους».

Ο Διγενής παραμένει στην περιοχή της «Διπλής» περιμένοντας τον Αντώνη Γεωργιάδη να γυρίσει από την αναγνωριστική αποστολή στην Αγία Άρκα. Είχε χάσει την επαφή με του τομείς της Οργάνωσης αλλά και την δυνατότητα να πληροφορείται τις ειδήσεις λόγω του χαλασμένου ραδιοφώνου που έγινε κατά την περιπετειώδη πορεία του προς την περιοχή της «Διπλής». Γράφει στο ημερολόγιό του :
«1 Ιουνίου. Επληροφορήθημεν σύλληψιν Σεβαστιανού ήτις εγένετο 26-5-56. Σύνδεσμος ακόμη δεν απεκαταστάθη με Λευκωσίαν παρ’ όλας τας προσπαθείας. Έλαβα από Λυκούργο(Μάρκο Δράκο) και επιστολήν αποσταλείσαν μέσω Σχολής. Ζητεί γνώμην μου δια νέας διαπραγματεύσεις βάσει προτάσεων Μακαρίου, κατόπιν γενομένων αυτού βολιδοσκοπήσεων. Απάντησα ότι συμφωνώ υπό τον όρον να μη γίνη ουδεμία παρέκκλισις τούτων.
2 Ιουνίου. Ο Ραδιοσταθμός Κύπρου ανήγγειλε την σύλληψιν υπεύθυνου Λευκωσίας Πολυκάρπου Γεώργη χθές εσπέραν. Περί 18ην ώραν επέστρεψεν Μπενάκης (Αντώνης Γεωργιάδης). Ανέφερεν ακαταλληλότητα αναγνωρισθέντος νέου λημεριού παρά Αγ. Άρκα. Ανεχώρησε Χάρτιγκ δια Λονδίνον δια συνεννοήσεις με Αγγλ. Κυβέρνησιν.
4 Ιουνίου. Επανελήφθησαν σήμερον υπό ραδιοσταθμού Κύπρου και Φωνής Πατρίδος αποτελέσματα ερευνών κατά τας διεξαχθείσας επιχειρήσεις Στρατού από 19-5-56 δια ΒΔ τμήμα νησιού και αι οποίαι διήρκεσαν μόνον δεκαήμερον. Κατά ταύτας συνελήφθησαν Μπουμπούλης και Μπότσαρης, καθώς και έτεροι 15 αντάρται, ανευρέθησαν δε 41 κυνηγετικά με 3000 σφαίρας και τινα αυτόματα (είχον μεθ’ εαυτόν 3 τοιαύτα, 1 μπρέν, εν τόμιγκαν, 1 στέν). Ο αριθμός των συλληφθέντων φαίνεται υπερβολικός διότι αμφότεραι αι ομάδες των ανωτέρων ηρίθμουν 14 άνδρες, εξ ων 2 αποδεδειγμένως διέφυγον. Ημείς δεν έχουμεν μέχρι της στιγμής ακριβείς πληροφορίας απωλείας.
5 Ιουνίου. Εγένετο το απόγευμα αναγνώρισις δια κρύπτας, τα αποτελέσματα δεν ήσαν ευνοικά, απεφασίσθη να γίνη με βαρέλια τα οποία θα ζητηθούν. Έδωσα οδηγίας εις επίσκοπον να τοποθετήση ταύτα καθώς και τροφάς, όλαι δε ει εργασίαι να περατωθούν μέχρι 14ης τρεχ. Ο Χάρτιγκ έκαμε δηλώσεις εις Λονδίνον ότι πιστεύει να καταστείλη την ανταρσίαν προ του τέλους του έτους. Επίσης ότι δεν συμβουλεύει να ξαναρχίσουν συνομιλίαι με Μακάριον».


Πηγές:
Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.
Λεωνίδα Λεωνίδου Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Βιγραφία Τόμος Β΄(1950-1959) Εκδόσεις Προσωπική Λευκωσία 1997

Σχόλια