10 ΜΑΙΟΥ 1956 : Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Οι δύο ήρωες έβαψαν με το αίμα των τας επάλξεις του αγώνα μας.
Η λευτεριά κτάται με το αίμα. Και από το αίμα των αγωνιστών πρέπει να αναπηδούν οι ατμοί της μέθης δι’ εξάρσεις πατριωτικάς, ηρωισμούς και ανδραγαθήματα αρεταί δια των οποίων θα συντρίψωμεν τελικώς την βιαν και θα τιμωρήσωμεν τους βανδάλους.
Σας ετόνισα επανειλημμένως και σας επαναλαμβάνω πάλιν. Είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω τον αγώνα και να βαδίσω προς την Νίκην οιοιδήποτε και αν είναι οι κίνδυνοι και οσονδήποτε και αν είναι ισχυρός ο αντίπαλος. Η θέλησις δαμάζει και τον πλέον ισχυρόν. Η φλόγα η πατριωτική, η οποία παραμένει άσβεστη μέσα μου, μου υποδεικνύει το καθήκον.
Όταν ανέλαβα τον αγώνα, αναμέτρησα τους κινδύνους. Δεν τους υποτίμησα, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τους υπερνικήσωμεν, εάν όλοι δεν δειλιάσωμεν προ των κινδύνων, δεν θρηνολογήσωμεν προ των θυμάτων μας, αλλά αγέρωχα και με επίγνωσιν της ηθικής δυνάμεώς μας και του δικαίου μας τραβήξωμεν μπροστά, αδιαφορούντες δια τας εκατόμβας και τα ερείπια, διότι μόνον επί τούτων είναι δυνατόν να κτισθή το νέον οικοδόμημα της Ελευθερίας, όταν τους λαούς διοικούν και σήμερον δυνάσται.
Προ των νωπών τάφων των δυο βλαστών της ΕΟΚΑ, αντί για δάκρυα ας δώσωμεν μίαν υπόσχεσιν : Να αγωνισθώμεν μέχρις ότου η Νίκη θα στέψη τα όπλα μας. Είναι η καλυτέρα δέησις γι’ αυτούς, την οποίαν θα ακούσουν χαρμόσυνα στην τελευταίαν των κατοικία.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ

Σχόλια