ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1956 : Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΝΤΙΓΚ

Δρ. Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Ο Στρατάρχης Χάρντιγκ αφού εξόρισε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο πίστεψε ότι θα ήταν πιο εύκολη η υπόθεση να αντιμετωπίσει την ΕΟΚΑ και τον Διγενή. Εντούτοις μερικές μέρες μετά τοποθετήθηκε η βόμβα στο κρεβάτι του, ενέργεια που έδειξε ότι η Οργάνωση είναι όχι μόνο δυνατή αλλά μπορεί να κινηθεί οπουδήποτε.
Ο Αρχηγός είχε πληροφορίες ότι ο Στρατάρχης σχεδίαζε μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις στα βουνά της Κύπρου για να διαλύσει την Οργάνωση των Ανταρτών αλλά και να συλλάβει ο «αόρατο» ΔΙΓΕΝΗ. Έτσι αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτές τις ενέργειες παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει τις επιθέσεις των Άγγλων. Γράφει στα απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ :

«Από του μηνός Απριλίου 1956 κατέφθανον πληροφορίαι περί επικειμένων επιχειρήσεων του Χάρντιγκ εις Τρόοδος και Πενταδάκτυλον, αίτινες θα διήρκουν περί τας 8-10 ημέρας. Ηναγκάσθην ως εκ τούτου να λάβω ωρισμένα μέτρα δια τας εις την περιοχήν ταύτην ανταρτικάς ομάδας, μεθ’ ων ευρισκόμην και εγώ. Αι ομάδες αύται είχον καταρτίσει εκάστη δι’ εαυτήν, αλλά και δια το σύνολον, σχέδιον αντιμετωπίσεως εχθρικών επιθέσεων βάσει οδηγιών, τας οποίας έδωσα και δια των οποίων καθωρίζοντο αι αποστολαί εκάστης, εις περίπτωσιν, καθ’ ήν αύται προσεβάλλοντο μονομερώς, ως και εις περίπτωσιν, καθ’ ήν θα προσεβάλλοντο γειτονικαί ομάδες, οπότε θα έπρεπεν αύται να σπεύσουν εις βοήθειαν. Το σχέδιον τούτο εστηρίζετο επί της μέχρι τούδε εφαρμοζμένης εναντίον ημών τακτικής των Βρεττανικών δυνάμεων δια την ανακάλυψιν και εξόντωσιν ανταρτικών ομάδων. Εν τούτοις, συμφώνως προς την αρχήν, καθ’ ήν ένας αρχηγός οφείλει να αντιμετωπίζη και το χείριστον, εμερίμνησα και δια την περίπτωσιν, καθ’ ήν ο αντίπαλος θα ενήργει καλώς εναντίον μας και όχι ως μέχρι τούδε, δια του εγκλωβισμού μικράς μόνον εκτάσεως.
Βάσει των σχεδίων τούτων προέβην εις την απόφασιν:
Να αραιώσω τον χώρον της περιοχής Κύκκου – Τυλληρίάς – Μαραθάσας, εντός της
οποίας ευρίσκοντο 5 ανταρτικαί ομάδες. Ούτο μίαν τούτων προώθησα ανατολικώς του Σταυρού της Ψώκας εις την ορεινήν περιοχήν βορείως της Άνω Παναγιάς. Να μετακινήσω ανταρτικάς ομάδας εντός του ανωτέρου χώρου, Κύκκου – Τυλληριάς – Μαραθάσας, ώστε να επιτύχω μίαν λογικήν αραίωσιν των, διότι αι ανάγκαι ανεφοδιασμού με ηνάγκασαν να έχω ταύτας κάπως συγκεντρωμένας. Ούτω δυο ομάδες μετακινήθηκαν εκ της περιοχής βορείως του Κύκκου, εις θέσεις παρά τον Ποταμόν Κάμπου. Με τη διάταξιν ταύτην ευρισκόμεθα πάντοτε εν επαγρυπνήσει».

Πηγή: Γεώργιος Γρίβας – Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013.

Σχόλια