1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1956 : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΩΝΑ

Δρ. Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Με την εξορία του Μακαρίου στον Ινδικό Ωκεανό οι έλληνες της Κύπρου έχασαν προσωρινά το πολιτικό ηγέτη του αγώνα και η ευθύνη στις πλάτες του Διγενή έγινε μεγαλύτερη. Ο ίδιος έβλεπε νά’ ρχετε η μεγάλη σύγκρουση με τον Χάρντιγκ και ταυτόχρονα έπρεπε να εμψυχώσει τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ αλλά και όλον τον ελληνικό κυπριακό λαό. Φτάνοντας την ημέρα που συμπληρωνόταν ένας χρόνος αγώνα, ένας χρόνος θυσιών και μαρτυρίου, ένας χρόνος που οι έλληνες της Κύπρου μπήκαν στα χαρακώματα της μάχης για την ΕΝΩΣΗ με τη Ελλάδα, εξέδωσε μια επετειακή προκήρυξη με στόχο ακριβώς να αγγίξει τις καρδιές και τις ψυχές όλων των κυπρίων, δηλώνοντας ΠΑΡΟΝ ως Αρχηγός αλλά ζητώντας μεγαλύτερη και πιο έντονη προσπάθεια της μάχης απέναντι στον κατακτητή :
«Πέρασε ένας χρόνος από τότε που τα Κυπριακά Νειάτα σήκωσαν την σημαίαν της Επαναστάσεως δια την αποτίναξιν της απεχθεστέρας τυραννίας του αιώνα μας. Δύο είναι οι εκατέρωθεν αντίπαλοι. Ο ένας είναι ο Ελληνικός Κυπριακός λαός σύσσωμος, ο μικρός Δαυίδ, με τα ολίγα υλικά μέσα, αλλά με ισχυρότατα ηθικά όπλα: το Δίκαιον και την πίστην στον αγώνα. Ο άλλος είναι μια αυτοκρατορία 500.000.000, ο Γολιάθ, με ισχυρότατα υλικά μέσα, με σιδηρόφρακτους στρατιώτας, οι οποίοι όμως αγνοούν για ποιόν σκοπόν αγωνίζονται και από τους οποίους λείπει το ιδανικόν ενός αγώνος.
Το αποτέλεσμα ενός έτους σκληρών αγώνων είναι εκείνο, το οποίον μας διδάσκει η ιστορία δια μέσου των αιώνων ότι το ΔΙΚΑΙΟΝ πάντοτε υπερισχύει και η ΑΔΙΚΙΑ τιμωρείται. Αι ηθικαί δυνάμεις υπερισχύουν πάντοτε των ΥΛΙΚΩΝ μέσων.
Οι ιστορικοί νόμοι δεν είναι δυνατόν να ανατραπούν ούτε υπό της βίας, ούτε της ραδιουργίας, ούτε των αθέμιτων συναλλαγών, ούτε των διπλωματιών δολοπλοκιών. Γι’ αυτό και τα πλήγματα που καταφέρομεν κατά του δυνάστου είναι θανάσιμα, γι’ αυτό και νικώμεν και θα νικώμεν μέχρις ότου ο τύραννος σφαδάξη υπό το πέλμα του αγωνιζομένου υπέρ της ελευθερίας του Κυπριακού λαού.
ΚΥΠΡΙΟΙ,
Μη αμφιβάλλετε για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είχα ποτέ παραισθήσεις όπως έχει ο αντίπαλός μας. Βλέπω τα πράγματα υπό το πρίσμα της πραγματικότητος, έχων μόνον πίστιν εις τον Θεόν και αναμετρών τας δυνάμεις μου. Ότι υπόσχομαι το εκτελώ. Σας ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ δια μίαν ακόμη φοράν: Το κίνημά μας δεν πρόκειται να κατασταλή δια της υλικής βίας και θα ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ. Από σας απαιτώ ΕΜΜΟΝΗΝ εις τον αγώνα, παρά την τρομοκρατία του τυράννου και ΥΠΟΜΟΝΗΝ. Θα διεξαγάγω τον αγώνα με άσβεστη φλόγα, την οποίαν μου ενεφύσησαν τα μεγαλουργήματα των αθανάτων προγόνων μας. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν είναι πολύ μακράν η ημέρα καθ’ ήν οι στρατιώται του Χάρντιγκ θα απέλθουν χαιρετίζοντες την κυανόλευκον η οποία θα ανεμίζη εις τους
ελευθέρους πλέον κυπριακούς αιθέρας.
ΚΥΠΡΙΟΙ,
Αυτήν την στιγμήν που κλείομεν ένα έτος αγώνων, θυσιών, αίματος, ας αναπολήσωμεν:
- Εκείνους οι οποίοι με το αίμα των επότισαν το βλαστάνον δένδρον της ελευθερίας: Εκεί που ευρίσκονται οι τάφοι των ας τους ρίψουν όσοι μπορούν το στεφάνι της δόξης.
- Εκείνους που σήπονται εις τας φυλακάς διότι το μόνον έγκλημά των ήτο ότι ηθέλησαν όπως και όλος ο πεπολιτισμένος Κόσμος, να αναπνεύσουν τον αέρα της ελευθερίας.
Τέλος, ας ατενίσωμεν με επιστοσύνην και υπερηφάνειαν τα ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΕΙΑΤΑ, το καμάρι μας, το ίνδαλμα και την ελπίδα του πολυβασανισμένου νησιού μας, τα οποία αψηφούντα πολλαπλάσιον και καλώς εξωπλισμένον αντίπαλον, αγωνίζονται σε κάθε σπιθαμήν κυπριακής γής και κτυπούν, κτυπούν τον τύραννον.
ΚΥΠΡΙΟΙ,
Με πίστην και με ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΙΝ, να βαδίσωμεν πρός το τέρμα. Ο τύραννος σφαδάζει. Ήδη, ζητεί και νέας ενισχύσεις».

Πηγή:
Σπύρου Παπαγεωργίου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΘΥΕΛΛΑ 1955-1959 Εκδόσεις Κ. Επιφανίου Λευκωσία 1977

Σχόλια