ΕΟΚΑ : 26 Νοεμβρίου 1955 : Ο Χάρντιγκ κηρύσσει την Κύπρο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή


Οι αγγλικές προσπάθειες γύρω απο την ανεύρεση του Αρχηγού Διγενή παρέμεναν άκαρπες. Η δημοσίευση της φωτογραφίας και των προσωπικών του στοιχείων στις εφημερίδες και η κάθοδος στο νησί αξιωματικών ειδικών στον ανταρτοπόλεμο δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Εντούτοις τα χτυπήματα της ΕΟΚΑ σε αγγλικούς στόχους συνεχίζονταν με αμείωτη ένταση.
Κάτω απ’ αυτή την πίεση ο κυβερνήτης Χάρντιγκ έπεισε την αγγλική κυβέρνηση να κηρύξει με διάταγμα το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι στις 26 Νοεμβρίου 1955, με βάση αυτό το διάταγμα, η Κύπρος μπήκε στην μέγγενη των αυστηρών μέτρων καταστολής.
Ο Διγενής γράφει στα απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ :
« Την 26 -11-1955 ο Κυβερνήτης εκήρυξε την νήσον εις κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης. Δυνάμει ταύτης εθεσπίσθη σειρά κανονισμών εκτάκτου εξουσίας. Βάσει των κανονισμών τούτων,προεβλέπετο ποινή θανάτου δια τους μεταφέροντας ή χρησιμοποιούντας παντός είδους όπλα, πυρομαχικά, βόμβας ή άλλας εκρηκτικάς ύλας. Τιμωρείται δι’ ισοβίου φυλακήσεως πάσα πράξις δολιοφθοράς εις συγκοινωνίας, ηλεκτρικάς γραμμάς, υδατοπρομηθείας κ.λ.π. Η κήρυξις απεργιών, αι οποίαι δεν σχετίζονται με εργατικήν διαφοράν, αποτελεί παράνομον πράξιν. Πάς αξιωματικός της αστυνομίας ή οιονδήποτε μέλος των ενόπλων δυνάμεων δύναται να συλλάβη άνευ εντάλματος οιονδήποτε πρόσωπον, το οποίον θα είχεν εύλογον λόγον να υποψιάζεται, ότι ενήργησεν ή ενεργεί ή πρόκειται να ενεργήση κατά τρόπον επιβλαβή εις την δημόσιαν ασφάλειαν. Έτερος κανονισμός προνοεί δια την έκδοσιν διαταγμάτων ελέγχου επί των κινήσεων παντός προσώπου. Ο Κυβερνήτης δύναται ωσαύτως να διατάξη την απέλασιν παντός προσώπου εκ της νήσου, καθώς και να παρεμποδίση ή περιορίση την δημοσίευσιν ύλης, η οποία κατά την κρίσην του θα ήτο επιβλαβής εις την δημοσίαν ασφάλειαν. Έτερος κανονισμός επρονόει δια την απαλλοτρίωσιν περιουσιών κ.λ.π, ενώ δι’ άλλου κανονισμού απηγορεύοντο όλαι αι

συγκεντρώσεις, εξαιρέσει των θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων, λειτουργιών, τελετών εις ναούς και τεμένη.
Δια των κανονισμών τούτων ήλπιζεν ο Κυβερνήτης ότι θα εκφοβίση τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, ώστε να καμφθή το φρόνημά του και να εγκαταλείψη τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Τα αποτελέσματα όμως ήσαν αντίθετα εκείνων που ανέμενε. Διότι ο Ελληνικός Κυπριακός λαός ήτο αποφασισμένος να αποκτήση την ελευθερίαν του, με οιανδήποτε θυσίας. Και όταν ένας λαός είναι αποφασισμένος να αποθάνη δια την ελευθερίαν του, ατενίζει τας αγχόνας και την φυλακήν με μειδίαμα περιφρονήσεως...».
Πράγματι τα χρόνια που ακολούθησαν οι Έλληνες της Κύπρου ατένισαν με περιφρόνηση τα έκτακτα μέτρα των άγγλων αποικιοκρατών. Μ’ αυτά τα μέτρα θα οδηγηθούν στην αγχόνη οι Κύπριοι Αγωνιστές περνώντας στο Πάνθεον της ελληνικής ιστορίας.


Πηγή: Γεώργιος Γρίβας Διγενής Απομνημονεύματα του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 2013

www.digenisidrima.gr

Σχόλια