7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1953. Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Δρ. Σπύρου Δημητρίου
Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή

Επιστρέφοντας ο Γεώργιος Γρίβας από την Κύπρο, στα τέλη Φεβρουαρίου 1953, η Επιτροπή Αγώνα ήταν έτοιμη για τον όρκο της επανάστασης. Έτσι στις 7 Μαρτίου 1953 στο σπίτι του Καθηγητή Γεράσιμου Κονιδάρη στον 3ο όροφο της οδού Ασκληπιού 36Β δόθηκε ο μεγάλος όρκος του αγώνα για την Κύπρο.
Για τον όρκο της ΕΟΚΑ,ὁ Κύπριος ἀγωνιστής Σωκράτης Λοϊζίδης, γράφει
σχετικά:
«Τήν νύχτα 2 Ἰουνίου τοῦ 1952 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Μακάριος, ὁ συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, ὁ πρώην Ὑπουργός
κ. Γεώργιος Στράτος, ὁ στρατηγός κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος ‐
Παππούς‐ ὁ παρ Ἀρείῳ Πάγο δικηγόρος καί πολιτευτής Ἀθηνῶν κ.
Ἀντώνιος Αὐγίκος, οἱ καθηγηταί Πανεπιστημίου κ.κ. Δημήτριος
Βεζανῆς καί Γεράσιμος Κονιδάρης, οἱ ἐκ Κύπρου δικηγόροι κ.κ.
Σάββας καί Σωκράτης Λοϊζίδης, ὁ ἀντισυνταγματάρχης κ. Ἠλίας
Ἀλεξόπουλος ὁ Τμηματάρχης τοῦ Σ.Ε.Κ. κ. Δημήτριος Σταυρό‐
πουλος, ὁ ἔμπορος κ. Ἠλίας Τσατσόμοιρος (τούς δύο τελευταίους
ἔφερε ὁ καθηγητής Βεζανῆς ὅπως γράφει σέ ἄρθρο του γιά τήν
δημιουργία τῆς ΕΟΚΑ ὁ Σωκράτης Λοϊζίδης στήν «Ἐλευθερία» 27‐9‐
1960) ΝΑ ΔΕΙ ΣΠΥΡΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27‐9‐60 καί ὁ ἀείμνηστος
ἰδιοκτήτης τοῦ βενζινόπλοιου «Ἅγιος Γεώργιος» Γεώργιος Ζήσης
συνήρχοντο κρυφά στό σπίτι τοῦ καθηγητῆ Βεζανῆ ἐπί τῆς ὁδοῦ
Σκουφά 34 καί ἀποφάσισαν τήν ἵδρυση Μυστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν
ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου. Γρήγορα ἀντιλήφθηκαν ὅτι δέν ἀρκεῖ
αὐτό καί ὅτι ἔπρεπε τό ὅλο πρόβλημα νά τεθῆ σέ πρακτική βάση, νά
συγκροτηθεῖ ὁ πρῶτος πυρήνας τοῦ ἀγῶνος καί νά ἐξασφαλισθοῦν
οἱ προϋποθέσεις διά τήν διεξαγωγή του.»
Συνεχίζοντας ὁ Σωκράτης Λοϊζίδης, πού ἦταν παρόν σ’αὐτή
τήν ἱστορική στιγμή γιά τήν Κύπρο, γράφει: «… Πρό τῆς ἀνα‐
χωρήσεως ἐξ Ἑλλάδος τοῦ Μακαριωτάτου, ἐπραγματοποιήθη τήν
21‐7‐1952 καί ἐτέρα συνεδρίασις τῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τήν τότε ἐπί τῆς

ὁδοῦ Μαυρομιχάλη 59 οἰκία τοῦ ἀδελφοῦ μου Σάββα Λοϊζίδη κατά
τήν ὁποίαν παρέστη ὁ Μακαριώτατος. Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην
ὁ καθηγητής κ. Βεζανῆς ἐξέφρασε τήν γνώμην ὅτι καλό θά ἦτο νά
ὥριζεν ἡ Ἐπιτροπή ἕναν ʺἐπικεφαλήςʺ. Ὡς εἶναι εὐνόητον ἅπαντες
ἐθεωρήσαμεν ὡς φύση καί θέση ʺἐπί κεφαλῆςʺ τόν Ἐθνάρχην Μα‐
καριώτατον προσέτι δέ ἀποφασίσαμεν ὅπως, ἀπουσιάζοντος τοῦ
Μακαριωτάτου προεδρεύη τῆς Ἐπιτροπῆς ὁ κ. Στράτος. Ἄν καί ἡ
Ἐπιτροπή συνεδρίαζεν, ἐλειτούργει κι ἕδρα συστηματικῶς καί
ἀδιακόπως ἐν τούτοις δέν εἶχε γίνη μέχρι τῷ Μαρτίῳ 1953 σκέψις,
ὅπως δώσωμεν ὅρκον τινά. Κατά τήν συνεδρίασιν ὅμως τῆς 7‐3‐1953τήν γενόμενην ἐν τῆ τότε ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ 36Β οἰκίαν τοῦ
καθηγητοῦ κ. Κονιδάρη ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου ὅστις


εὑρίσκετο τότε καί πάλιν ἐν Ἀθήναις, συνετάχθη προχείρως καί
κατά πρότυπον ὅρκον τῷ 1821 ὅρκος τόν ὁποίον ὑπογράψαμεν
ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καί ὡρκίσθημεν ἐπί ἱερῷ Εὐαγ‐
γελίῳ. Τόν ὅρκον μέ τάς ὑπογραφάς ὅσο καί τό Εὐαγγέλιον ἐπί τῷ
ὁποίῳ ὡρκίσθημεν φυλάσσομεν εἰσέτι…»27
ΙΔΟΥ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
«Ὁρκίζομαι εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί
ἀδιαιρέτου Τριάδος νά φυλάξω, θυσιάζων καί τήν ἴδια μου ζωή
ὑποφέρων καί τά πλέον σκληρά βάσανα, μυστικόν πᾶν ὅ,τι γνωρίζω
καί θέλω ἀκούση διά τήν ὑπόθεσιν τῆς Ἑνώσεως τῆς Κύπρου. Θά
ὑπακούω δέ τυφλῶς εἰς τάς ἑκάστοτε δεδομένας μοι σχετικάς
ἐπιταγάς».
Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Μαρτίῳ 1953
Ἰδού καί οἱ ὑπογράφοντες:
Ὁ Κύπρω Μακάριος, Γ. Στράτος, Ν. Παπαδόπουλος, Γεράσ.
Κονιδάρης, Ἀντώνιος Αὐγίκος, Σάββας Λοϊζίδης, Γεώργιος Γρίβας,
Δημήτριος Βεζανῆς, Ἠλίας Τσατσόμοιρος, Δημήτριος Σταυρόπου‐
λος, Ἠλίας Ἀλεξόπουλος.

ΠΗΓΗ Π. Παπαγαρυφάλλου-Σ. Δημητρίου Δημήτριος Βεζανής Σκέψεις και Μαρτυρίες Εκδόσεις Πελασγός Αθήνα 20

Σχόλια