ΒΙΒΛΙΟ : ΠΥΡΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ Ενωτικοί αγώνες της Κύπρου (1878-1951)

ΠΥΡΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ Ενωτικοί αγώνες της Κύπρου (1878-1951)

Εκδόσεις Μηνιαίας εθνικής επιθεωρήσεως εθνικής διαφωτίσεως Πανελλ. συνδέσμου αναπήρων πολέμου αξιωματικών.   Αθήνα  1951

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια