“Κύριε Τζιμ Λόντε…”

*
“Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ζήνων, εις εκδήλωσιν της προς Υμάς απείρου εκτιμήσεώς του, Σας προσφέρει δια του Προέδρου του την ανθοδέσμην ταύτην, της οποίας το άρωμα συμβολίζει την αγνότητα των αισθημάτων της αθλούσης κιτιακής νεότητος.
Την τοιαύτην δε εκτίμησιν δεν προκαλεί μόνον η εκ φύσεως εξαιρετική σωματική ρώμη Σας, την οποίαν, δια συστηματικής και αδιαλείπτου ασκήσεως, αλλά και δια σώφρονος εγκρατείας, κατεστήσατε απαράμιλλον, δεν προκαλούσι μόνον αι θαυμάσιαι τεχνικαί
ικανότητες και δεξιότητές Σας, δια των οποίων ανεδείχθητε πάντοτε, ανά τας διαφόρους παλαίστρας της υδρογείου νικητής νικητών εις την ελευθέραν πάλην, αλλά υπαγορεύει και η αντίληψις ότι προς ταύτα συνδυάζετε και υψηλάς ηθικάς αρετάς, την σεμνότητα, την μετριοπάθειαν, την γενναιοφροσύνην, την ευφυΐαν και την ευγένειαν της ψυχής, δια των οποίων κυρίως εμεγαλούργησε και εδοξάσθη η αθάνατος Ελληνική Φυλή, της οποίας είσθε τετιμημένον τέκνον.
Σας εύχομαι ολοψύχως ατελευτήτους νίκας εις τους παλαιστικούς αγώνας ως και τιμητικάς διακρίσεις εις την κοινωνικήν ζωή σας.
Ο Πρόεδρος
Κ. Μεσολογγίτης
*
[Προσχέδιο προσφώνησης του Κλεόβουλου Ν. Μεσολογγίτη (1872-1939), εκδότη της εφημερίδας Νέον Έθνος (1893-1934) και προέδρου του Γ.Σ.Ζ., κατά την επίσκεψη στη Λάρνακα του διάσημου έλληνα παλαιστή Τζιμ Λόντου. Από εποχές όταν “πριμ” και άλλα οικονομικά κίνητρα ήταν άγνωστα και αρκούσε μια αρωματική ανθοδέσμη για να τιμηθεί μία διεθνώς γνωστή αθλητική προσωπικότητα. (Ευχαριστώ τον Λούη Περεντό για την παραχώρηση)].

http://larnaka.wordpress.com/

Σχόλια