“Ο Ναύαρχος Μιαούλης εν Λάρνακι” (1884)

[Τον Ιούνιο του 1884 έφθασε στη Λάρνακα για επίσκεψη μερικών ημερών ―προερχόμενο από τη Λεμεσό― το ελληνικό πολεμικό πλοίο "Μιαούλης" και έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τους Λαρνακείς, όπως περιγράφεται και στο δημοσίευμα της αθηναϊκής εφημερίδας "Νέα Εφημερίς", το οποίο παρατίθεται πιο κάτω. (Το "εύδρομον Ναύαρχος Μιαούλης" πραγματοποίησε ξανά επίσκεψη στην Κύπρο το 1906, όπως φαίνεται από σχετική πρόσκληση για τιμητική χοροεσπερίδα η οποία επίσης δημοσιεύεται εδώ].

neaefimeris1884
Και εν Κύπρω ως και αλλαχού όπου της δούλης Ελλάδος προσήγγισεν ο Ναύαρχος Μιαούλης η υποδοχή υπό των θερμόν τρεφόντων πάντοτε το πατριωτικόν αίσθημα ελλήνων εγένετο αυτώ εγκάρδιος και μετά συγκινητικών εκδηλώσεων εθνικής χαράς και ενθουσιασμού.
     Ότε εν Λάρνακι εγένετο τηλεγραφικώς γνωστή η εκ Λεμεσού αναχώρησίς του η πόλις πάσα εκινήθη εν ακαρεί ωσεί υπό της προσδοκίας ιεράς στιγμής. Το αγγλικόν ταχυδρομικόν ατμόπλοιον Ελπίς ναυλωθέν υπό της νεολαίας ανήχθη εις το πέλαγος σημαιοστόλιστον και φέρον διακοσίους περίπου επιβάτας, ανυπομόνους να χαιρετίσωσι πρώτοι την εμφάνισιν του ελληνικού ευδρόμου. Η συγκίνησις ην απερίγραπτος ότε τα δύο πλοία συνηντήθησαν. Ο Μιαούλης ανέστειλε τον δρόμον του και βραδέως προυχώρει προς τον λιμένα παρακολουθούμενος υπό της Ελπίδος. Ότε δε ηγκυροβόλησε, το μεν αγγλικόν ατμόπλοιον περιέπλεεν εν ζητωκραυγαίς εξάλλοις, πάσαι δε αι λέμβοι της πόλεως πλήρεις επιβατών περιέζωσαν αμέσως το ελληνικόν πλοίον, εις το οποίον συγκεκινημένοι ανέβησαν οι τε εκ των λέμβων και οι εκ του αγγλικού ατμοπλοίου. Εντολή των πολιτών ο σχολάρχης κ. Λανίτης προσεφώνησε τω κυβερνήτη, όστις αντεφώνησε συγχαίρων πάντας δια τα εθνικά αισθήματά των, προσθείς ότι όθεν διέβη εύρε μόνον έλληνας και τον αυτόν ενθουσιασμόν. Λέμβος δε του ευδρόμου έσπευσε να παραλάβη τον γενικόν πρόξενον της Ελλάδος και τον άγιον Κιτίου,
αναμένοντας εν τω προξενείω.
     miaoulis3Ότε ο κυβερνήτης μετά του επιτελείου του απεβιβάσθη μεταβάς εις το προξενείον, αντήχουν διαρκώς κατ’ αρχάς μεν αι ζητωκραυγαί υπέρ του βασιλέως Γεωργίου, του κ. Κριεζή κλπ. είτα δε από περάτων έως περάτων η ευχή υπέρ της ενώσεως της Κύπρου μετά της Ελλάδος. Τοιαύται πλέον στιγμαί δεν περιγράφονται. Η συνοδεία από του ελληνικού προξενείου μετέβη εις επίσκεψιν του διοικητού Λάρνακος κ. Κόπαμ, το δε εσπέρας παρεκάθησεν εις δείπνον παρά τω γενικώ ημών προξένω, απολήξαν εις εσπερίδα, ήτις διήρκεσε μέχρι της δευτέρας πρωϊνής ώρας, πολλοί δε ήσαν και άλλοι προσκεκλημένοι.
     Την επαύριον, ήτις ήτο Κυριακή και ημέρα ετησίου πανηγύρεως εν Λάρνακι, εξ όλων των χωρίων είχε κατέλθει άπειρος κόσμος και ο ευρύς όρμος της Λάρνακος μέχρι του μέρους όπου ην ηγκυροβολημένος ο Μιαούλης εκαλύπτετο εκ παντός είδους πλοίων τα οποία ηδύναντο να μεταφέρωσιν επισκέπτας εις το ελληνικόν εύδρομον, όπερ καθ’ όλην την ημέραν ην κατάφορτον· διότι έκαστος χωρικός εθεώρει ως ιερόν καθήκον να ίδη, να πατήση επί του καταστρώματος του πολεμικού πλοίου, το οποίον φέρει την ελληνικήν σημαίαν. Πάντοτε δε μετά προσηνείας το πλήρωμα του πλοίου υπεδέχετο τους επισκέπτας.
     Την πρωΐαν επεσκέφθη το πλοίον ο διοικητής κ. Κόπαμ χαιρετισθείς δι’ ένδεκα κανονιοβολισμών. Προς δε το εσπέρας ο κυβερνήτης μετέβη εις επίσκεψιν του αρχιερέως εις την μητρόπολιν κεκοσμημένην άψίσι και στεφάνοις εξ ανθέων και εστρωμένημ τάπησιν· η οδός προς την μητρόπολιν ην επίσης εσπαρμένη δάφναις και άνθεσιν. Το εσπέρας η μουσική του Μιαούλη επαιάνισεν εν τη πλατεία των αρχείων κατά παν δε διάλειμμα αι ζητωκραυγαί υπέρ της ενώσεως αντήχουν ακατάσχετοι.
     theocharidespoem11Την Τρίτην, περί την μεσημβρίαν, ο αντισυνταγματάρχης κ. Δ. Παπαγεώργης μετά τεσσάρων εκ των δοκίμων επεσκέψατο την Ελληνικήν Σχολήν αποτείνας διαφόρους ερωτήσεις επί των μαθηματικών και εξετάσας Όμηρον. Επίσης επεσκέψατο το υπό της κυρίας Κορίννης Πιερίδου διευθυνόμενον Παρθεναγωγείον. Μετά μεσημβρίαν προσεκλήθησαν ο κυβερνήτης μετά των αξιωματικών υπό του προέδρου του δικαστηρίου κ. Ουόλπολ, ίνα παίξωσι lawn tennis μετ’ άλλων κεκλημένων, και την εσπέραν υπό του προξένου της Γαλλίας κ. δε Καστιλλιόν εις εσπερίδα.
     Την επαύριον, επιβαίνοντες ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί έξ αμαξών φερουσών την ελληνικήν σημαίαν, μετέβησαν εις Λευκωσίαν, όπου εξακισχίλιοι περίπου τον αριθμόν πολίται τους υπεδέξαντο έξωθεν του τείχους μετά μουσικής και προσεφώνησεν αυτούς ο σχολάρχης κ. Θ. Κωνσταντινίδης. Πολλαχού της πόλεως είχον στηθή αψίδες, όθεν δε διέβαινον οι εκ του Μιαούλη ερραίνοντο άνθεσιν. Γενική δε και ζωηρά αντήχησε και εκεί η υπέρ της ενώσεως ευχή. Ο κ. Κριεζής επεσκέψατο τον Αρμοστήν εις τα μέγαρά του και παρεκάθησε μετά του επιτελείου του εις πολυτελές δείπνον.
     theocharidespoem2Την επαύριον ότε επανήλθον εις Λάρνακα προϋπηντήθησαν έξω εις απόστασιν αγγλικής λεύγης από της πόλεως υπό του λαού, πανδημεί εξελθόντος· ο κ. Ζήνων Πιερίδης, βουλευτής Λάρνακος, προσεφώνησε τω κ. Κριεζή λίαν ενθουσιωδώς και ζωηραί επηκολούθησαν ζητωκραυγαί, ο δε κ. Γ. Μαυροΐδης προσήνεγκεν αυτώ στέφανον εξ ανθέων. Ο ενθουσιασμός προέβη μέχρι τοσούτου, ώστε πολλοί, περί τους τεσσαράκοντα, όταν η φέρουσα τον κυβερνήτην άμαξα εισήλθεν εις την πόλιν, λύσαντες τους ίππους, έσυρον αυτήν μέχρι του ελληνικού προξενείου. Την εσπέραν της Πέμπτης η κοινότης της Λάρνακος έδωκε χορόν εις τιμήν του κυβερνήτου, των αξιωματικών και των δοκίμων· ομοίαν δε νύκτα δεν διήλθεν άλλοτε η πόλις της Λάρνακος. Ο χορός εγένετο εν τη οικία του κ. Ματτέι, ευγενώς προσενεχθείση, ην δ’ αύτη λαμπρώς κεκοσμημένη, αλλά την λαμπρότητα εξήρε το αντικρύ προσωρμισμένον ελληνικόν εύδρομον, αφ’ ου ρεύματα ηλεκτρικού φωτός κατέκλυζον την πόλιν και εθάμβουν τους οφθαλμούς. theocharidespoem3Ότε ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί μετά το δείπνον, όπερ προσήνεγκεν αυτοίς ο διοικητής Λάρνακος κ. Κόπαμ, εισήλθον εις την αίθουσαν του χορού, ο μεν κ. Θεοχαρίδης απήγγειλε ποίημα, πολύ συγκινήσαν, η δε μουσική ανέκρουσε τον ελληνικόν ύμνον και μετά ταύτα τον αγγλικόν, του κ. Κόπαμ ισταμένου εν μέσω των ελλήνων αξιωματικών, και την Μασσαλιώτιδα, επί τη προσελεύσει του προξένου της Γαλλίας. Εις τον χορόν παρήσαν οι πρόξενοι και οι άγγλοι υπάλληλοι πάντες και ξένοι ιδιώται πολλοί μετά των κυριών τους. Πάντες δε διετέθησαν ευνοϊκώτατα υπέρ του ελληνικού στρατού εκ της εξόχου και απερίττου συμπεριφοράς των ελλήνων αξιωματικών. Προπόσεις εγένοντο πλείσται και αισθήματα θερμά υπέρ του ελληνισμού εξεφράσθησαν υπό των επισημοτέρων προσώπων. Εις την τράπεζαν δεν παρέμειναν, ένεκεν αδιαθεσίας, ο κ. Κριεζής και ο αντισυνταγματάρχης κ. Δ. Παπαγεώργης. img1111Αντικαθίστα δε τον κυβερνήτην ο υποπλοίαρχος κ. Αργυρόπουλος. Παρέμεινε δε μέχρι πρωΐας, παραταθέντος του χορού, ο κ. Κόπαμ, μεθ’ ου τοιαύτη ανεπτύχθη οικειότης των ημετέρων αξιωματικών, ένεκα των λίαν αβροφρόνων τρόπων του, ώστε ερωτώμενοι κατά την αυτόθι διαμονήν των, πού πηγαίνουν, απήντων μετά φαιδρότητος “εις του πατέρα μας” εννοούντες τον κ. Κόπαμ. Οι μαθηταί και αι μαθήτριαι των εκπαιδευτηρίων επεσκέψαντο μετά των διδασκάλων τον Ναύαρχον Μιαούλην και προσήνεγκον τω κ. Κριεζή η μεν της Λάρνακος διδασκάλισσα προσκεφάλαιον, η δε της Σκάλας γραμματοθήκην.
     Την Παρασκευήν ο κ. Κριεζής συνοδευόμενος υπό του προξένου και του αντισυνταγματάρχου κ. Παπαγιώργη επεσκέψατο το Δημαρχείον, παρεκάλεσε δε τον δήμαρχον να εκφράση προς πάντας τους πολίτας τας ευχαριστίας αυτού τε και των αξιωματικών. Το εσπέρας ο ιατρός κ. Τσέπης, ον προηγουμένως επεσκέψατο κατ’ οίκον ο συμπολίτης αυτού κ. Κριεζής, προσφωνηθείς υπό της δωδεκαέτιδος θυγατρός του, έδωκεν άλλον χορόν προς τιμήν του κυβερνήτου και των αξιωματικών του ελληνικού ευδρόμου, εις ον ήσαν κεκλημένοι ο ιδιοκτήτης, οι πρόξενοι και πλείστοι άλλοι.
     Την επιούσαν, τέλος, πρωΐαν ο πρόξενος της Ελλάδος μετά της κυρίας του και ο δήμαρχος Λάρνακος μετέβησαν επί του πλοίου και απεχαιρέτισαν τον κυβερνήτην και τους αξιωματικούς, περί δε την 8 ½ π.μ. ο Ναύαρχος Μιαούλης υψώσας την αγγλικήν σημαίαν και χαιρετίσας αυτήν δι’ ενός και είκοσι κανονιοβολισμών, απήρε κατευθυνόμενος εις Πορτ Σάιτ.

http://larnaka.wordpress.com/

Σχόλια