ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ


Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή

Η απελευθέρωση της Αθήνας, στις 12 Οκτωβρίου 1944, δεν θα άφηνε ασυγκίνητο τον Ελληνισμό της Κύπρου αλλά και στην Αθήνα κάποιοι δεν θα ξεχνούσαν τον Εθνικό πόθο των Ελλήνων του νησιού για ΕΝΩΣΗ, αφού σύσσωμο το έθνος στάθηκε ηρωικά στο πλευρό τον συμμάχων. Στην εφημερίδα του Λουκή Ακρίτα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» που έβγαινε αρχικά παράνομα στην κατοχή βρίσκουμε είδηση για την Κύπρο από τις πρώτες κιόλας μέρες της Λευτεριάς μας(16 Οκτωβρίου 1944), γράφοντας για τους εορτασμούς στο νησί αλλά και τονίζοντας τον στόχο του αγώνα για την ΕΝΩΣΗ με την Ελλάδα. Γράφει στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας :
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
«Η χαρμόσυνος είδησις της απελευθερώσεως των Αθηνών εχαιρετίσθη, κατά δημοσιογραφικάς πληροφορίας, από την μεγαλόνησον Κύπρον με βαθυτάτην συγκίνησιν και ανέκφραστον ενθουσιασμόν. Η ημέρα της απελευθερώσεώς μας εκ της δουλείας ωρίσθη υπό των Κυπρίων ως ημέρα αργίας και εορτάσθη με αφάνταστον πανηγυρικόν τόνον και έξαλλον ενθουσιασμόν εις ολόκληρον την νήσον.
Οι αγνοί και ιδεολόγοι Έλληνες της Κύπρου καθ’ όλον το χρονικόν διάστημα της κατοχής συνέπασχον μαζί μας ως συμμεριζόμενοι πάντοτε την τύχην μας, διότι δεν υπάρχει μεγαλυτέρα ευτυχία δι’ αυτούς από του να βλέπουν την Πατρίδα των ελευθέραν και ευημερούσαν. Τίποτε δεν υπάρχει μέσα εις την σκέψιν των, τίποτε δεν υπάρχει μέσα εις τα κατάβαθα της ψυχής των από την Ελλάδα. Ο φλογερός και άσβυστος αυτός Εθνικός πόθος υπήρξεν δια τον Κυπριακόν Ελληνισμόν, από των μεσαιωνικών χρόνων της ξενικής κατοχής του μέχρι σήμερον, η πεμπτουσία της υπάρξεώς του.
Τώρα που έφτασε η στιγμή της βεβαίας πραγματοποιήσεως την Εθνικών πόθων των Κυπρίων απευθύνομεν από τας ελευθέρας Αθήνας τον βαθύτερον χαιρετισμόν μας προς τους ηρωικούς αδελφούς της Μεγαλονήσου και συμμετέχομεν από σήμερον εις την απερίγραπτον χαρά των».

Σχόλια