ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1956 : ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Οι Άγγλοι από την αρχή που κατέλαβαν τη Κύπρο επιχείρησαν να αλλοιώσουν την γλώσσα και τη ελληνική παιδεία, δημιουργώντας συνθήκες για μια κυπριακή συνείδηση. Σθεναρή αντίσταση κράτησε ο λαός με επικεφαλής και προστάτη την εκκλησία του νησιού. Έτσι και την περίοδο του Αγώνα , επειδή τα σχολεία ήταν φυτώρια της ΕΟΚΑ, μαθητές και δάσκαλοι ήταν όλοι στην κοινή προσπάθεια. Οι αποικιοκράτες αποφάσισαν να διώξουν τα ελληνικά γράμματα και τους έλληνες δασκάλους και καθηγητές.
Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Εθναρχίας Κύπρου διαμαρτυρήθηκε, με επιστολή του, σε όλα τα Πνευματικά Ιδρύματα του κόσμου και τους Διεθνείς Οργανισμούς, ζητώντας να τους συμπαρασταθούν στη διάσωση της ελληνικής Παιδείας από τους άγγλους δυνάστες. Το πλήρες κείμενο της διαμαρτυρίας είναι το κάτωθι :

«Το Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον της Εθναρχίας Κύπρου εν τη προσπαθεία αυτού ίνα καταστήση
γνωστήν εις πάντα τα πνευματικά Ιδρύματα και τους Διεθνείς Οργανισμούς την ωμώς ανθελληνικήν στάσιν της βρετανικής κυβερνήσεως εν Κύπρω. Ιδίως όσον αφορά την ελληνικήν Παιδείαν, καταγγέλλει προς υμάς το αδιαφιλονίκητον γεγονός, ότι ο κυβερνήτης της Κύπρου στρατάρχης Χάρντιγκ ουδενός μέτρου εφείσθη εν τη προσπαθεία αυτού, όπως εξοντώση την ελληνικήν Παιδέια. Ούτω :
Α Τέσσερα εκ των μεγαλυτέρων σχολείων Μέσης Παιδείας της νήσου, το Παγκύπριον Γυμνάσιον με 2196 μαθητάς, το Γυμνάσιο Λεμεσού με 1252, το Γυμνάσιο Αμμοχώστου με 1076 και η Ανωτάτη Σχολή Λευκονοίκου με 257 μαθητάς, διεγράφησαν εκ του καταλόγου των σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως, καταδικασθέντων ούτω εις πνευματικήν λιμοκτονίαν 4781 μαθητών. Επί πλέον ετέρα σχολή Μέσης Παιδείας το Γυμνάσιο Κυρηνείας με 390 μαθητάς, δεν διεγράφη μεν, εκλείσθη όμως επ’ αόριστον.
Β  Το σύνολον των εξ Ελλάδος καθηγητών αποτελούμενον εξ 130 επιστημόνων απαραιτήτων δια την λειτουργίαν των σχολείων, απελεύνονται εκ Κύπρου, άνευ ουδεμιάς κατηγορίας, δια μόνον τον λόγον, ότι είναι Έλληνες.
Γ  Απροσδιόριστος αριθμός μαθητών ηλικίας 15-18 ετών κρατείται εις τα εν Κύπρω βρετανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, άνευ ουδεμιάς δίκης.
Καταγγέλλοντες εις όλον τον πεπολιτισμένον κόσμον ότι η Μεγ. Βρετανία, καταδιώκουσα εν Κύπρω, τους Έλληνας μαθητάς, τους Έλληνας καθηγητάς και κλείουσα τα ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγαλονήσου, παραβιάζει καταφώρως τον Χάρτην των Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμεθα την υμετέραν συμπαράστασιν εις την εξάλειψιν της ωμής βίας, ήτις επιδεικνύεται αμειλίκτως υπό μιας Μεγάλης Δυνάμεως εις βάρος ενός μικρού αλλ’ υπερήφανου λαού, του Κυπριακού, ο οποίος δυνατόν μεν να καταδυναστεύεται αλλ’ εν ουδεμία περιπτώσει θα υποχωρήση.

Ο Πρόεδρος Κιτίου Άνθιμος
Ο Γραμμ. Χρ. Παπαχρυσοστόμου».
Πηγή :

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ των Αθηνών  Κυριακή 19 Αυγούστου 1956 σελ.8

Σχόλια