ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1956 : ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ.

Σπύρος Δημητρίου
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή

Αμέσως μόλις δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της εκεχειρίας από τον Διγενή και την ΕΟΚΑ, ως μήνυμα καλής θέλησης προς την αγγλική πλευρά, για τις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, στη Αθήνα έγινε πανικός.
Πολλές και διάφορε απόψεις άρχισαν να κυκλοφορούν γύρω από την απόφαση για εκεχειρία  και υπήρχε κίνδυνος να αποπροσανατολιστεί ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα η νεολαία, που βρισκόταν κάθε μέρα στους διαδηλώνοντας την ΕΝΩΣΗ της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Αρχηγός  έδινε πολύ μεγάλη βάση στο κοινωνικό εκτόπισμα του αγώνα και ιδιαίτερα στη Ελλάδα.
Επίσης η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που είχε εκλεγεί από τον Φεβρουάριο του 1956, άρχισε να δείχνει τα σημάδια συμβιβασμού και υποτέλειας προς τον ξένο παράγοντα.
Όλα αυτά που ακούγονταν ανησυχούσαν τον Διγενή, γι αυτό και απευθύνθηκε με μήνυμά του
προς την ελληνικό λαό, εξηγώντας του λόγους της εκεχειρίας και ταυτόχρονα ξεκαθάρισε τους στόχους της Οργάνωσης και του ίδιου :

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ»

Η χειρονομία μου περί εκεχειρίας εξελήφθη από τινων εν Ελλάδι ως αποτέλεσμα κάμψεως της αντιστάεως ημών και ένδειξις αδυναμίας δια την συνέχισιν του αγώνος. Και όμως, αύτη υπηγορεύθη αποκλειστικώς υπό της επιθυμίας να δώσω μίαν διέξοδον εις την Αγγλικήν Κυβέρνησιν δια ν’ αρχίση νέας διαπραγματεύεις προς επίτευξιν μιας οριστικής συμφωνίας. Δια της εκεχειρίας η λεοντή έπεσε και απεκαλύφθη δια μίαν ακόμη φοράν, η ανειλικρίνεια, η υπουλότης και η ανεντιμότης της Συντηρητικής Κυβερνήσεως.
Δεν είμαι εξ εκείνων οι οποίοι κάμπτουν τον αυχένα προ της βίας ή του αριθμού. Τουναντίον, η θέλησίς μου και η εμμονή μου γιγαντούνται όσον μεγαλυτέρα είναι η αντίδρασις, την οποίαν συναντώ. Περί αυτού δεν έπρεπε να υπάρξη ουδεμία αμφιβολία, ύστερα από επικούς αγώνας 17 μηνών εναντίον 23.000 στρατού, αρτίως εξωπλισμένου δι’ όλων των μέσων. Καθ’ ήν στιγμήν ο αλαζών Στρατάρχης διακηρύσσει, ότι μας διέλυσεν, εγώ σας διαβεβαιώ, ότι δεν έχομεν ακόμη κάμει επίδειξιν όλης της δυνάμεώς μας.
Δίδω μίαν υπόσχεσιν : Δεν θα υποστείλω την σημαίαν και δεν θα έλθω εις ουδένα συμβιβασμόν, πριν ή δικαιωθούν πλήρως οι πόθοι του Κυπριακού λαού. Έχων πεποίθησιν εις τας ιδίας δυνάμεις και με την ενίσχυσιν ολοκλήρου του Ελληνικού λαού, ο οποίος μας ακολουθεί πιστά, θα τραβήξω μπροστά δια να λύσω την διαφοράν με τα ΟΠΛΑ, αφού ο αντίπαλός μας αρνείται ειρηνικήν διευθέτησιν.
Από τον πολιτικόν κόσμον της Ελευθέρας Πατρίδος ζητούμεν να παρουσιάση εν αρραγές μέτωπον, επί του οποίου θα θραυσθούν αι δολοπλοκίαι της υπούλου Αλβιόνος, καθώς και όλων εκείνων, οι οποίοι εμμέσως ή αμέσως υποβοηθούν τους κατακτητικούς σκοπούς της.

ΕΟΚΑ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ»Πηγή :

Σπύρου Παπαγεωργίου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΘΥΕΛΛΑ 1955-1959  Εκδόσεις Κ. Επιφανίου  Λευκωσία 1977

Σχόλια