ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρουσίαση Πρακτικῶν τοῦ Α΄ Συνεδρίου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν Κύπρος - Μικρασία: Κοιτίδες Πολιτισµοῦ

Ὁ Σύνδεσµος Μικρασιατῶν Κύπρου
σᾶς προσκαλεῖ τὴν Τετάρτη 20 Ἀπριλίου 2016
καὶ ὥρα 19:00 στὴν Παρουσίαση τῶν Πρακτικῶν τοῦ
Α΄ Ἐπιστηµονικοῦ Συνεδρίου
Κύπρος - Μικρασία: Κοιτίδες Πολιτισµοῦ

Χώρος εκδήλωσης: Νέο Συνοδικὸ Μετοχίου Κύκκου
(Ἅγ. Προκόπιος), ΛευκωσίαΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Καλωσόρισµα:
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας,
κ. Νικηφόρος
Χαιρετισµοί:
Ἠλίας Φωτόπουλος,
Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στὴ Λευκωσία
Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου,
Πρόεδρος Συνδέσµου Μικρασιατῶν Κύπρου
Βιβλιοπαρουσίαση
Γεώργιος Καζαµίας,
Ἀν. Καθηγητὴς Πανεπιστηµίου Κύπρου
Δηµήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος,
πρ. Καθηγητὴς Πανεπιστηµίου Κύπρου

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Ὁ Σύνδεσµος Μικρασιατῶν Κύπρου διοργάνωσε τὸ 2012 ἐξ ἀφορµῆς
τῆς συµπλήρωσης 90 χρόνων ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τὸ
Α΄ Ἐπιστηµονικὸ Συµπόσιο µὲ θέµα: Κύπρος-Μικρασία, Κοιτίδες Πολιτισµοῦ.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὑλοποιοῦσε τὸ ὅραµά του γιὰ ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα καὶ
µελέτη τῶν ἱστορικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν καταλοίπων, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ
ἕναν ἀπὸ τοὺς στόχους τοῦ Συνδέσµου καὶ ἰδίως γιὰ µία θεµατικὴ ἐλάχιστα
γνωστὴ στὴν ἀκαδηµαϊκὴ κοινότητα.
 Ὁ παρουσιαζόµενος τόµος παρουσιάζει τὶς µελέτες δεκαπέντε
ἐρευνητῶν σχετικὰ µὲ τὴν ἔλευση τῶν Μικρασιατῶν στὴν Κύπρο καὶ καλύπτει
τὶς θεµατικὲς τῆς ἱστορίας, ἀρχαιολογίας καὶ τέχνης, πολιτικῆς, οἰ
κονοµίας, κοινωνιολογίας, ἁγιολογίας, φιλοσοφίας, ἐκπαίδευσης καὶ
λογοτεχνίας ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως σήµερα. Μέσα ἀπὸ ἀνέκδοτο ἀρχειακὸ
ὑλικό, ἐπιστηµονικὴ ἀνάλυση, σπάνια φωτογραφικὰ τεκµήρια καὶ ἐξαντλητικὴ
ἔρευνα δηµοσιεύονται ἐπιστηµονικὰ πορίσµατα, τὰ ὁποῖα γιὰ πρώτη φορὰ
παρουσιάζουν ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ ξεριζωµοῦ, ἔλευσης καὶ ἐγκατάστασης
Μικρασιατῶν στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ τὴ διαχρονικὴ σχέση τῆς
Μεγαλονήσου µὲ τὴν πλησιόχωρη Μικρασία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
 Ὁ Δηµήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος σπούδασε Φιλολογία
καὶ Ἱστορία-Ἀρχαιολογία στὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν, µετεκπαιδεύθηκε στὴ
Βιέννη καὶ ἐκπόνησε τὴ διδακτορική του διατριβὴ στὸ Μόναχο. Ὑπηρέτησε στὴν
Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ εἴκοσι ἔτη καὶ µεταξὺ 1993-2008
δίδαξε στὸ Πᾳνεπιστήµιο Κύπρου ὡς Καθηγητὴς Βυζαντινῆς καὶ
Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης καὶ τὸ 2002 ἐξελέγη Κοσµήτωρ τοῦ
Πανεπιστηµίου.
 Ὁ Γιῶργος Καζαµίας σπούδασε Ἱστορία στὸ Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης καὶ ἐκπόνησε τὴ διδακτορική του διατριβὴ στὴ Βρετανία.
Ἐργάσθηκε ὡς ἐπιστηµονικὸς συνεργάτης στὸ Ἵδρυµα Μελετῶν Χερσονήσου
Αἵµου, δίδαξε στὸ Πᾳνεπιστήµιο τοῦ Bradford καὶ ἀπὸ τὸ 2000 διδάσκει στὸ
Πᾳνεπιστήµιο Κύπρου ὡς Ἀναπληρωτὴς Kαθηγητὴς Νεότερης καὶ
Σύγχρονης Ἱστορίας. Μεταξὺ 2010-2013 διετέλεσε Κοσµήτωρ τοῦ
Πανεπιστηµίου.

Σχόλια