ΒΙΒΛΙΟ : ΣΩΤ. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΣ Η Αιωνία Ελληνική Γή


«....Ο Κυπριακός λαός, ο οποίος δεν ζητεί τίποτε περισσότερον από την εφαρμογήν εκείνων που του υπέσχοντο πρώτοι οι σημερινοί δυνάσται του, δεν είναι πλέον διατεθειμένος να ζή υπό μίαν απαράδεκτον δουλείαν και μακράν της μητρός Ελλάδος. Ούτω, ευρέθη εις την ανάγκην να αποδοθή εις ένα απελευθερωτικόν αγώνα. Αδιαφορών δια τας θυσίας, με καθοδηγητήν την μεγάλην του πίστην και την φιλοπατρίαν, θα αποτινάξη τον μισητόν ζυγόν που του έχει επιβληθή, όχι από θεωρουμένους βαρβάρους, ουδέ από απολίτιστους επιδρομείς. Αλλά από την αυτοδιαφημιζομένην ως φιλελευθέραν Αγγλίαν.»


...από τον πρόλογο του Δημοσιογράφου και συγγραφέα του βιβλίου Σωτ, Γλυκοφρύδη.

ΣΩΤ. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΣ

Η Αιωνία Ελληνική Γή

Εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΘΗΝΑΙΟΝ  

Αθήνα Μάρτιος 1956


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια