Ψήφισμα 365 (1974)

Ψήφισμα 365 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 13 Δεκεμβρίου 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Aφού παρέλαβε το κείμενο του ψηφίσματος 3212 (XXIX) της Γενικής Συνέλευσης για το «Zήτημα της Kύπρου» (S/11557),
Aφού σημείωσε με ικανοποίηση ότι το πιο πάνω ψήφισμα υιοθετήθηκε ομόφωνα,
1. Προσυπογράφει το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 3212 (XXIX) και προτρέπει τα μέρη να το εφαρμόσουν το ταχύτερο δυνατό.
2. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής του παρόντος ψηφίσματος.

Yιοθετήθηκε κατά τη 1810η συνεδρία κατόπιν συναίνεσης.

Σχόλια