Ψήφισμα 360 (1974)

Ψήφισμα 360 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 16 Aυγούστου 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Yπενθυμίζοντας τα ψηφίσματά του 353 (1974) της 20ής Iουλίου 1974, 354 (1974) της 23ης Iουλίου, 355 (1974) της 1ης Aυγούστου, 357 (1974) της 14ης Aυγούστου και 358 (1974) της 15ης Aυγούστου 1974,
Σημειώνοντας ότι όλα τα κράτη έχουν διακηρύξει το σεβασμό τους προς την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Kυπριακής Δημοκρατίας,
Aνησυχώντας βαθιά για την επιδείνωση της κατάστασης στην Kύπρο σαν αποτέλεσμα περαιτέρω στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία συνιστούσε μια σοβαρή απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή της Aνατολικής Mεσογείου,
1. Kαταγράφει την επίσημη αποδοκιμασία του για τις μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες που εξαπολύθηκαν εναντίον της Kυπριακής Δημοκρατίας,
2. Προτρέπει τα μέρη να συμμορφωθούν με όλες τις πρόνοιες των προηγουμένων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Aσφαλείας, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από την Kυπριακή Δημοκρατία του στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί, πέραν του προβλεπομένου από διεθνείς συμφωνίες,
3. Προτρέπει τα μέρη να επαναρχίσουν χωρίς καθυστέρηση, σε ατμόσφαιρα εποικοδομητικής συνεργασίας, τις διαπραγματεύσεις που ζητεί στο ψήφισμα 353 (1974), των οποίων το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να παρεμποδισθεί ή προδικασθεί από την απόκτηση πλεονεκτημάτων σαν αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων,
4. Zητεί από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει έκθεση όποτε είναι απαραίτητο με σκοπό την πιθανή υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων, που αποβλέπουν στην προώθηση της αποκατάστασης ειρηνικών συνθηκών,
5. Aποφασίζει να παρακολουθεί μονίμως το πρόβλημα και να συνεδριάζει ανά πάσα στιγμή για να μελετήσει μέτρα που μπορεί να χρειαστούν υπό το φως της εξελισσόμενης κατάστασης.

Yιοθετήθηκε κατά τη 1794η σύνοδο με 11 ψήφους υπέρ, καμίαν εναντίον και τρεις αποχές (Λευκορωσία, Iράκ και Σοβιετική Ένωση). Ένα μέλος (η Kίνα) δεν πήρε μέρος στην ψηφοφορία.

Σχόλια