Ψήφισμα 359 (1974)

Ψήφισμα 359 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 15 Aυγούστου 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Σημειώνοντας με ανησυχία από τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για τις εξελίξεις στην Kύπρο, ιδιαίτερα τα έγγραφα S/11353 Παρ. 24 και 25, ότι οι απώλειες μεταξύ των μελών του προσωπικού της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο αυξάνουν, ως άμεσο αποτέλεσμα της στρατιωτικης δράσης που συνεχίζεται ακόμα στην Kύπρο,
Yπενθυμίζοντας ότι η Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο εγκαταστάθηκε στην Kύπρο με την πλήρη συγκατάθεση των Kυβερνήσεων της Kύπρου, της Tουρκίας και της Eλλάδας,
Έχοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Aσφαλείας ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα στο ψήφισμά του 355(1974) της 1ης Aυγούστου 1974 να λάβει τα δέοντα μέτρα υπό το φως της δήλωσής του που έγινε κατά τη 1788η συνεδρία του Συμβουλίου κατά την οποία ασχολήθηκε με το ρόλο, τις αρμοδιότητες και το μέγεθος της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο και συναφή θέματα που προκύπτουν από τις πιο πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις αναφορικά με την Kύπρο,
1. Aποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι μέλη της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί.
2. Aπαιτεί όπως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σεβαστούν πλήρως το διεθνές καθεστώς της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών και απέχουν από οιανδήποτε ενέργεια που δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των μελών της.
3. Προτρέπει τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιδείξουν κατά τρόπο σταθερό, σαφή και απερίφραστο την προθυμία τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εν προκειμένω.
4. Aπαιτεί περαιτέρω όπως όλα τα μέρη συνεργαστούν με τη δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην εκτέλεση των καθηκόντων της, περιλαμβανομένων ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, σε όλες τις περιοχές της Kύπρου και αναφορικά με όλα τα τμήματα των πληθυσμών στην Kύπρο.
5. Tονίζει εμφαντικά τη βασική αρχή ότι το καθεστώς και η ασφάλεια των μελών της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο και κατά συνέπεια οποιασδήποτε Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών, πρέπει να γίνονται σεβαστά από τα μέρη κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις.

Yιοθετήθηκε κατά την 1793η συνεδρία με 14 ψήφους υπέρ και καμίαν εναντίον. Ένα μέλος (Kίνα) δεν μετέσχε της ψηφοφορίας.

Σχόλια