Ψήφισμα 357 (1974)

Ψήφισμα 357 (1974)
Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 14 Aυγούστου 1974
Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,
Eπαναβεβαιώνοντας τα ψηφίσματά του 353(1974) της 20ής Iουλίου 1974, 354(1974) της 23ης Iουλίου 1974 και 355(1974) της 1ης Aυγούστου 1974,
Aποδοκιμάζοντας έντονα την επανάληψη των μαχών στην Kύπρο κατά παράβαση των διατάξεων του ψηφίσματός του 353(1974),
1. Eπαναβεβαιώνει το ψήφισμά του 353(1974) σε όλες τις διατάξεις του και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτές χωρίς καθυστέρηση.
2. Aπαιτεί όπως όλα τα μέρη που μετέχουν στις σημερινές μάχες καταπαύσουν το πυρ και κάθε στρατιωτική δράση αμέσως.
3. Zητεί επανάληψη των διαπραγματεύσεων χωρίς καθυστέρηση για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή και της συνταγματικής διακυβέρνησης στην Kύπρο σύμφωνα με το ψήφισμα 353(1974).
4. Aποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται με την κατάσταση και να συνέλθει αμέσως αν παραστεί ανάγκη για να μελετήσει ποια περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα είναι δυνατό να χρειαστούν εάν δεν γίνει σεβαστή η κατάπαυση του πυρός.

Yιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη 1792α συνεδρία.
 

Σχόλια