ΒΙΒΛΙΟ : Γεωργίου Ι. Κηπιάδου Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών

Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών / Υπό Γεωργίου Ι. Κηπιάδου Δικηγόρου. Εν Αλεξανδρεία: Εκ του Τυπογραφείου Η Ομόνοια Βιτάλη και Μανουσάκη, 1888.


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : Δρ. Σπύρου Δημητρίου

Σχόλια